AFR   ENG

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling A - Besonderhede van Koper

Naam *
ID-nommer *
Van *
Kontak Nommer *
Fax Nommer
E-pos Adres *
Registrasienommer
Geregistreerde adres
Posadres

Bankbesonderhede van Aansoeker

Bank
Rekening Naam
Rekening Nommer
Tak
Takkode

BTW en GWK Rekeningnommer

BTW-nommer
Huidige GWK-rekeningnommer

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling B - Besonderhede van Boerderybedrywighede

Boerderyeenheid 1

Plaasnaam:
Dorp:
Munisipale distrik:
Provinsie:
Weiveld (ha):
Besproeiing (ha):
Waterreg (ha):
Totaal (ha):

Tipe Boerdery


Eienaar van eenheid:
Akte nommer:

Boerderyeenheid 2

Plaasnaam:
Dorp:
Munisipale distrik:
Provinsie:
Weiveld (ha):
Besproeiing (ha):
Waterreg (ha):
Totaal (ha):

Tipe Boerdery


Eienaar van eenheid:
Akte nommer:

Boerderyeenheid 3

Plaasnaam:
Dorp:
Munisipale distrik:
Provinsie:
Weiveld (ha):
Besproeiing (ha):
Waterreg (ha):
Totaal (ha):

Tipe Boerdery


Eienaar van eenheid:
Akte nommer:

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling C - Motivering

Beoefen u voltydse boerdery?
Watter GWK Handelstak is na aan u boerdery geleë?
Watter produksiemiddele is u van voorneme om by GWK aan te koop?
Watter produkte is u van voorneme om by GWK te lewer?

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling D - Kredietlewensversekering

Die ondergenoemde Persone / Vennote / BK lede / Direkteure / Trustees kwalifiseer vir kredietlewensversekering::

Persoon 1

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 2

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 3

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 4

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 5

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 6

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 7

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 8

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 9

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

Persoon 10

Naam
Van
ID nommer
Woonadres

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling E - Terme en Voorwaardes

U word versoek om op die volgende te let: *

1. GWK-aandele kan slegs verhandel word in terme van die meganisme wat deur die Direksie goedgekeur is. 2. Gewone aandele word in hoeveelhede van 200 toegeken en verhandel. 3. Gewone aandele word teen pari-waarde uitgereik en verhandel (R1,00 per aandeel). 4. Indien die Direksie u aansoek goedkeur kan aandele óf aan u uitgereik word, óf d.m.v. die verhandelingsmeganisme aan u oorgedra word. 5. Voordat u aansoek oorweeg word, word van u verlang om 'n bedrag van R200,00 in te betaal, welke fondse óf as betaling vir die aandele aangewend sal word, óf, sou u aansoek onsuksesvol wees, aan u terugbetaal sal word. Bankbesonderhede: Standard Bank Rekening naam: GWK Beperk Tak: 050003 (Douglas) Rekening: 041663438 6. Die opneem van aandele in GWK maak u nie outomaties geregtig op kredietfasiliteite nie. 7. Aandeelsertifikate word nie outomaties uitgereik nie. U kan by die Sekretaris 'n reëling tref om u sertifikaat af te haal. 8. Deur hierdie aansoek te onderteken, onderwerp u u aan die Statute / Memorandum van Inkorporasie van GWK en die bedinge soos vervat in die Handelsooreenkoms. 9. Die verskaffing van 'n e-posadres impliseer dat u toestem daartoe dat finansiële state per e-pos na u versend word.


Jy moet saamstem met terme en voorwaardes


AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling F - Stawende Dokumente

Merk asseblief watter van die stawende dokumente, soos van toepassing, u aansoek vergesel.

Trust

BTW sertifikaat (Vat 103) van Trust
ID-afskrifte van Trustees
Trustakte
Magtigingsbrief vanaf die Meester

Assosiasie

BTW sertifikaat (Vat 103) van Assosiasie
ID-afskrifte van Lede
Assosiasie Dokumente

Vennootskap

BTW sertifikaat (Vat 103) van Vennootskap
ID-afskrifte van Vennote
Vennootskapsooreenkoms en verdeling

Maatskappy

BTW sertifikaat (Vat 103) van Maatskappy
ID-afskrifte van Direkteure
Sertifikaat van Inlywing
Maatskappy Dokumente vanaf CIPC

Beslote Korporasie

BTW sertifikaat (Vat 103) van BK
ID-afskrifte van BK Lede
Sertifikaat van Inlywing
BK Dokumente vanaf CIPC

Individu

BTW sertifikaat (Vat 103)
ID-afskrif van die betrokke individu

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP

Afdeling G - Sertifikaat van Verteenwoordiger

Moet deur verteenwoordigers van maatskappye, venootskappe, beslote korporasies en trusts voltooi word.
Volle naam en van
Ek verklaar hiermee dat ek ‘n::
Magtiging

AANSOEKVORMS VIR AANDEELHOUERSKAP


AANWYSERS
KYK
WEER
KYK
BEURTKRAG
KYK
JAARVERSLAE
KYK
MAANDAG - VRYDAG
08:00 - 17:00
E-POS ONS:
[email protected]
BEL ONS:
+27 (53) 298 8200